MEC: Ordin privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică

ORDIN nr. 4.421 din 29 mai 2020 privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, în anul școlar 2019-2020

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 29 mai 2020

Având în vedere:– prevederile art. 77 alin. (6)(7) și (8) și ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;– prevederile art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative;– prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4.266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României;– prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării;– prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

Articolul 1

În anul școlar 2019-2020, examenul de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, se organizează și se desfășoară prin derogare de la prevederile art. 4611 și 14 din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 4.843/2009.

Articolul 2

Perioada de desfășurare a examenului care era prevăzută în intervalul 1-30 mai se modifică după cum urmează:

1. Înscrierea candidaților și evaluarea probei de specialitate se realizează în perioada 2 iunie-12 iunie 2020.

2. Comunicarea rezultatelor finale se realizează cu maximum două zile înainte de desfășurarea primei probe scrise a examenului de bacalaureat.

3. Perioadele prevăzute la pct. 1 și 2 pot fi modificate prin notă aprobată de secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar.

Articolul 3

Înscrierea candidaților la examenul de atestare a competențelor profesionale se realizează exclusiv on-line pe baza unei proceduri elaborate de către comisia de examen din fiecare unitate de învățământ.

Articolul 4

Proba de specialitate se evaluează după cum urmează:

1. Proba practică, susținută de absolvenții clasei a XII-a, se echivalează cu rezultatul activității la clasă a candidatului, obținut pe parcursul liceului, după cum urmează:

a) punctajul pentru subiectul privind sistemele de gestiune a bazelor de date se echivalează cu media anuală a clasei a XII-a, obținută de candidat, numai la disciplina informatică;

b) punctajul pentru subiectul de programare se echivalează cu media aritmetică calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, obținute de candidat, numai la disciplina informatică;

c) punctajul pentru subiectul vizând sisteme de operare sau abilități de tehnoredactare, calcul tabelar sau prezentări PowerPoint se echivalează cu media aritmetică calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale din clasele a IX-a și a X-a, obținute de candidat, numai la disciplina TIC;

d) nota finală acordată candidatului la proba practică se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a celor trei punctaje stabilite la lit. a)b) și c). Nota finală la proba practică trebuie să fie minimum 5 (cinci) pentru promovarea examenului.

2. Proiectul care trebuia susținut în fața comisiei de către candidat se realizează în format digital și se va transmite pentru înscriere exclusiv on-line, pe baza unei proceduri elaborate de către comisia de examen din fiecare unitate de învățământ. Evaluarea proiectului se realizează după cum urmează:

a) proiectul nu va fi prezentat/susținut de către candidat, comisia evaluând doar conținutul acestuia;

b) la evaluarea proiectului, fiecare evaluator va acorda câte o notă conform criteriilor stabilite de comisia de examen. Nota finală pentru proiect se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator;

c) în situația în care diferența dintre notele acordate de membrii comisiei este mai mare de un punct, vicepreședintele comisiei va stabili nota finală, prin reevaluarea proiectului;

d) nota finală pentru proiect trebuie să fie minimum 7 (șapte) pentru promovarea examenului.

3. Nota finală acordată pentru proba de specialitate se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor stabilite conform pct. 1 și 2.

4. Examenul se consideră promovat dacă nota finală acordată pentru proba de specialitate este cel puțin 7 (șapte).

Articolul 5

Direcția generală învățământ preuniversitar, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul – Direcția minorități, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 6

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul Educației și Cercetării,
Cristina Monica Anisie

București, 29 mai 2020.Nr. 4.421.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *