Cazierul este solicitat celor care vor să devină cadre didactice

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara vine cu precizări pentru candidaţii concursului naţional de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2022.
Înscrierile la concursul de titularizare 2022 încep pe data de 9 mai și țin până pe 17 mai. În perioada menționată are loc înregistrarea dosarelor de înscriere ale candidaților, la Palatul Copiilor din Deva.

Spre deosebire de anul trecut, au fost reintroduse adeverința de integritate comportamentală și cazierul. Proba scrisă este programată în data de 13 iulie 2022.

„Candidaţii care au efectuat studiile în România în limbile minorităţilor naţionale sau în alte ţări şi solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba română, susţin o probă orală eliminatorie de cunoaştere a limbii române”, arată ISJ Hunedoara.

În perioada 9-17 mai 2022 pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice titulare a căror reducere de activitate constatată în perioada martie- mai 2022.
În această perioadă (9-17 mai 2022) se înscriu atât candidaţii absolvenţi cu studii finalizate în anii precedenţi cât şi absolvenţii promoţiei 2022.

Absolvenţii promoţiei 2022 fac dovada, în momentul înscrierii, prin adeverinţă în original, că sunt în an terminal de studii şi că vor susţine examenul de absolvire în anul 2022.

În mod excepțional, absolvenții promoției 2022 (ai studiilor  medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/ departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/ departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverința de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în ziua susținerii probei scrise.

Absolvenții promoției 2022 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

Cadrul didactic angajat cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participa la concursul național, sesiunea 2022 şi obține minimum nota 7 (șapte) la toate probele de concurs, cu proba scrisă susținuta în specialitatea postului didactic/catedrei pe care este angajat poate solicita repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care este angajat, în condițiile în care consiliul de administrație/ consiliile de administrație al/ale unitarilor de învăţământ confirmă, prin adresă scrisă (adeverinţă), că postul didactic/catedra respectiv(ă) are o viabilitate estimată de cel puțin 4 (patru) ani școlari şi poate fi ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată.

” În situația în care cadrul didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei nu obține minimum nota 7 (șapte) la toate probele, dar obține cel puțin media 5 (cinci) rămâne angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform deciziei de repartizare pe post/catedră.  Pot fi repartizați în baza notei/mediei de repartizare obținută la concursurile naționale din perioada 2016-2021 candidații care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naționale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naționale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e)”, mai notează ISJ Hunedoara.

Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care se află într-una dintre următoarele situaţii  nu prezintă un document medical emis de un medic de medicina muncii/cabinet de medicina muncii, din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică; au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;  li s-a interzis dreptul de a fi încadrate într-o funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală sau care au antecedente penale;  au fost sancționate, pe parcursul anului şcolar curent sau în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi, cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;  absolvenții promoției curente (2022) care nu prezintă adeverința de absolvire nu pot susține proba scrisă.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.