Ce are azi pe ordinea de zi Guvernul

Executivul are pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri, de la ora 13.00, un proiect de lege care prevede sancţiunea complementară a suspendării activităţii pentru operatorii economici care nu respectă măsurile de prevenire şi combatere a răspândirii coronavirusului. Guvernul discută şi un memorandum cu tema „Monitorizarea şi evaluarea complexă pe bază trimestrială a acţiunilor întreprinse de Guvern pentru îndeplinirea Programului de guvernare, activităţii ministerelor şi diseminarea rezultatelor”.

Proiectul de lege complet poate fi accesat AICI.

„În cazul repetării la acelaşi sediu principal sau secundar, într-un interval de 15 zile de la constatarea precedentă, a contravenţiei, pe lângă sancţiunea contravenţională principală, agentul constatator dispune şi sancţiunea contravenţională complementară a închiderii temporare, pe o durată de 15 zile, a sediului în care operatorul economic desfăşoară activitatea fără respectarea condiţiilor stabilite”, conform proiectului de lege.

Totodată, în cazul în care constată săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 65 lit. r), pe lângă sancţiunea contravenţională principală prevăzută la art. 66 lit.c), agentul constatator dispune şi sancţiunea contravenţională complementară a închiderii temporare, pe o durată de 30 de zile, a sediului principal sau secundar în care operatorul economic desfăşoară activitatea suspendată temporar prin măsurile stabilite.

„Aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare se materializează prin afişarea de către agentul constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului închis temporar, a următorului mesaj: «Acest spaţiu este închis temporar, până la data de ________ inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-19», potrivit sursei citate.

De asemenea, proiectul de lege prevede că plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii nu suspendă executarea sancţiunilor contravenţionale complementare aplicate.

Legea intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Memorandumul privind evaluarea activităţii miniştrilor prevede următoarele: 

„Polivalenţa Programului de guvernare şi obiectivele generale şi specifice stabilite, completate de măsuri şi acţiuni concrete, dar şi diversitatea şi complexitatea proiectelor de investiţii, fac necesare monitorizarea şi evaluarea cu frecvenţă trimestrială a stadiului de îndeplinire a acestora cât şi a întregii activităţi, într-un mod comprehensiv, interdisciplinar şi interinstituţional, care să pună în evidenţă toate acţiunile întreprinse pe fiecare domeniu de intervenţie.

Acest proces se va desfăşura sub coordonarea Secretarului General al Guvernului, prin Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP), care este organizată şi funcţionează ca organ de specialitate în subordinea Secretariatului General al Guvernului(SGG) şi coordonarea Prim-Ministrului. În acelaşi timp, în conformitate cu prevederile legale, «activitatea CNSP se întemeiază pe principiile obiectivităţii, confidenţialităţii, transparenţei, responsabilităţii şi deontologiei profesionale».

La finalul fiecărui exerciţiu trimestrial, CNSP va elabora o sinteză a acţiunilor întreprinse de Guvern pentru îndeplinirea Programului de guvernare, a stadiului realizărilor obiectivelor de investiţii, cât şi a activităţii ministerelor şi a instituţiilor/companiilor din subordine, care va fi supusă atenţiei Prim-Ministrului. Sinteza se va baza pe informaţiile comunicate de ministere şi va cuprinde suplimentar o analiză a principalelor rezultate economico-sociale, care va fi realizată de CNSP.

În acest context, anexăm Fişe individuale pentru fiecare minister în parte care conţin obiectivele generale, obiectivele specifice cu măsurile/acţiunile aferente cuprinse în Programul de guvernare, precum şi alte măsuri de reformă.

Fişele conţin şi elemente de detaliere în ceea ce priveşte perioadele necesare pentru implementarea măsurilor pe care ministerele vor fi solicitate să le completeze.

De asemenea, în vederea monitorizării activităţii, ministerele vor transmite trimestrial către Secretariatul General al Guvernului şi către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, cel târziu până pe data de 25 ale lunii următoare trimestrului, Situaţia privind stadiul obiectivelor/măsurilor conform machetei (în format excel) anexată la prezentul memorandum. Un astfel de exerciţiu este extrem de util deoarece va oferi o imagine în detaliu şi o bază solidă de analiză asupra întregii activităţi guvernamentale, facilitând astfel desfăşurarea procesului decizional cu eficienţă şi celeritate”, potrivit memorandumului.

Proiect de OUG care aduce noi reglementări Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate

Guvernul are în discuţie şi o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate şi adoptarea unor măsuri în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2. Proiectul de OUG aduce noi reglementări pentru Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS).

Conform proiectului de OUG, ANMCS elaborează „o metodologie de identificare, analiză şi raportare a evenimentelor adverse asociate asistenţei medicale, fără caracter acuzator şi de colectare la nivel naţional a informaţiilor referitoare la acestea”.

De asemenea, instituţia formează şi perfecţionează „în managementul calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului personalul care activează în sistemul de sănătate”.

Totodată, „în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, pe durata stării de alertă declarată în condiţiile legii, la care se adaugă 90 de zile de la data încetării acesteia, se suspendă vizitele de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare. În această perioadă, monitorizarea tematică desfăşurată de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate urmăreşte în principal nivelul de conformare la cerinţele 4 specifice referitoare la asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate, a siguranţei pacienţilor şi a personalului în condiţiile generate de pandemia de COVID-19”.

Prin derogare, este prelungită durata celui de al doilea ciclu de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi precum şi durata primului ciclu de acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu.

„Art. III. – (1) Unităţile sanitare cu paturi pentru care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, s-au constituit comisii de evaluare sau au fost evaluate şi nu s-a finalizat procesul de acreditare, parcurg procesul cu respectarea legislaţiei în vigoare la momentul iniţierii acestuia.

(2) Termenul prevăzut la art. 7 alin. (4) din Legea nr. 185/2017, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi perioada de acreditare pentru unităţile sanitare cu paturi acreditate în primul şi al doilea ciclu de acreditare, ale căror certificate de acreditare sunt valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se prelungesc cu perioada prevăzută la art. II alin. (1).

(3) Unităţile sanitare cu paturi obligate să se acrediteze în cel de al doilea ciclu de acreditare precum şi unităţile sanitare din ambulatoriu obligate să se acrediteze, se înscriu în procesul de acreditare în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”, mai indică proiectul de OUG.

ANMCS standardizează şi eficientizează modul de colectare a datelor şi de transmitere în format electronic a informaţiilor utilizate în sistemul de sănătate, prin intermediul formularelor unice de raportare.

Autoritatea colaborează cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne la elaborarea şi implementarea sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului în cadrul Sistemului Naţional de servicii medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat, potrivit proiectului de OUG.

Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate mai are următoarele atribuţii noi:

„m) organizează programe de formare şi de perfecţionare precum şi alte manifestări ştiinţifice în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului, pentru personalul care activează în sistemul de sănătate;

n) participă, alături de Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile publice cu reţele sanitare proprii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi instituţiile subordonate sau aflate în coordonarea acestora, la identificarea datelor necesare autorităţilor publice centrale şi locale cu atribuţii în sistemul de sănătate pentru fundamentarea deciziilor necesare funcţionării şi dezvoltării sistemului de sănătate;

(o) coordonează standardizarea modului de colectare şi raportare a datelor prevăzute la lit. n), astfel încât toate raportările să se facă informatizat, în format unitar, şi datele să fie accesibile autorităţilor din domeniul sanitar şi unităţilor sanitare;

p) participă la procesul de digitalizare a sistemului sanitar, interoperabilitate şi adaptare a sistemelor informatice şi actualizare a datelor identificate conform prevederilor lit. n) în scopul asigurării unui acces unitar şi coordonat la informaţiile necesare desfăşurării activităţilor specifice în domeniul sănătăţii”, mai arată proiectul de act normativ.

Guvernul are spre aprobare şi un proiect privind măsurile referitoare la infrastructuri informatice reţelelor 5G

Executivul mai are pe ordinea de zi un proiect de lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G.

Un alt proiect hotărâre vizează aprobarea plafoanelor ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, speciile ovine şi caprine, pentru anul de cerere 2020.

Executivul vrea să modifice, printr-un proiect de hotărâre hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi”, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia.

Alt proiect de hotărâre priveşte aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, unor unităţi cu atribuţii medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea aplicării măsurilor de prevenire şi limitare a transmiterii infecţiilor cu noul Coronavirus (2019-nCoV).

De asemenea, al proiect de hotărâre are în vedere aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, unor unităţi sanitare din judeţele Brăila, Cluj, Constanţa, Galaţi, Hunedoara, Olt şi Suceava în vederea aplicării măsurilor de prevenire şi limitare a transmiterii infecţiilor cu noul Coronavirus (2019-nCoV), precum şi aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne – Direcţiei Medicale – Spitalului de Urgenţă Prof. Dr. Dimitrie Gerota, Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi Petru Rareş Fălticeni în vederea aplicării măsurilor de prevenire şi limitare a transmiterii infecţiilor cu noul Coronavirus (2019-nCoV) şi Inspectoratului Poliţiei de Frontieră Timişoara pentru desfăşurarea activităţii specifice trierii anti-COVID a grupurilor de migranţi.

Un proiect de hotărâre care apare pe ordinea de zi modifică şi completează anexa nr. 2 la hotărârea Guvernului nr. 23/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu”, precum şi suplimentarea sumei aferente despăgubirilor, aprobată prin hotărârea Guvernului nr. 23/2020.

Guvernul are pe ordinea de zi un memorandum cu tema: Stabilirea principiilor care vor sta la baza reanalizării şi elaborării cadrul legal privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *