Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara: Numărul locurilor disponibile în învăţământul liceal de stat

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a centralizat numărul locurilor disponibile după publicarea rezultatelor repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a

Au fost repartizați  2082 de elevi în învățământul liceal și 778 de candidați în învățământul profesional și dual.

În județul Hunedoara, 74 de locuri din învățământul liceal și 253 de locuri din învățământul profesional și dual, sunt disponibile după repartizarea computerizată a absolvenților clasei a VIII-a, pentru anul școlar 2020-2021.

Tabelul prezentat include acțiunile care urmează a fi întreprinse în cadrul Admiterii-2020, conform prevederilor legislative în vigoare:

Acțiunea Cadrul legislativ Prevederea
Depunerea dosarelor de înscriere la liceele la care candidații au fost repartizați ORDIN nr. 4.532 din 15.06.2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 13-20 iulie 2020 – Depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați
21 iulie 2020 – Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere
Anexa I la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 Art. (3) Candidaţii care, în perioada menţionată la alin. (1), nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.
Rezolvarea cazurilor speciale

 

Anexa I la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012  (Metodologia) Art.54. (1) În perioada 22 – 24 iulie 2020, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti rezolvă situaţiile speciale apărute după repartizarea computerizată: situaţii medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaţilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere greşită în baza de date computerizată a opţiunilor exprimate de elevi etc.

(2) Nu se va depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă şi se va respecta, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere. Deciziile se iau în plenul comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, după inventarierea tuturor cazurilor existente la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti.

ORDIN nr. 4.948 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 Art. 2 (7) După repartizarea computerizată din prima etapă de admitere se rezolvă situaţiile speciale prevăzute la art. 54 alin. (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fără a depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă.
ORDIN nr. 4.948 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 Art. 2 (9) în perioada de rezolvare a situaţiilor speciale, candidaţii gemeni/tripleţi se pot redistribui de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti în clasa celui cu media mai mare sau invers fără raportarea la media ultimului admis la specializarea la care se solicită redistribuirea, la cererea părintelui/tutorelui/ reprezentantului legal al elevului.
  ORDIN nr. 4.617 din 22 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 5087/2019 privind organizarea şi desfăşurarea și calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat și învățământul dual pentru anul şcolar 2020-2021 22-24 iulie 2020 – Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană

(ex. candidați repartizați în învățământul liceal în alte localități decât cea de domiciliu care doresc înscrierea în învățământul profesional de stat sau învățământul dual)

Procedura de admitere a candidaților pe locuri distinct alocate în învățământul liceal, profesional și dual de stat în unitățile de învățământ de masă, pentru integrarea individual a elevilor cu CES din învățământul de masă și din învățământul special Art. 6 Candidații cu CES care nu au susținut Evaluarea națională pot participa la repartizarea pe locuri distinct alocate candidaților cu CES în etapa de rezolvare a situațiilor special de către comisiile de admitere județene, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului, după repartizarea celorlalți candidați cu CES care au susținut Evaluarea națională.
A doua etapă de admitere în învățământul liceal ORDIN nr. 4.948 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 Art. 2 (12) Candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi candidaţii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat se repartizează în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021.
ORDIN nr. 5.532 din 11 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 (12^1) După repartizarea candidaţilor menţionaţi la alin. (12) se repartizează absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională şi cărora nu li se poate calcula media de admitere conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin.
ORDIN nr. 4.532 din 15 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 24 iulie 2020 – Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților romi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă În a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021, candidații romi și candidații cu CES își păstrează prioritatea pe locurile destinate fiecărei categorii, care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale.
27 iulie 2020 – Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
28-29 iulie 2020 – Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
24-30 iulie 2020 – Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională
30 iulie – 3 august 2020 – Repartizarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 24 iulie 2020.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *