Spitalul Județean de Urgență din Deva angajează!

Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

Secția A.T.I.:

– asistent medical principal generalist (SSD) – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată;
– asistent medical principal generalist (PL) – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată;
– asistent medical generalist (PL) – 2 posturi vacante, pe perioadă nedeterminată;
Secția Ortopedie și Traumatologie:

– asistent medical generalist debutant (PL) – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată;
Secția Cardiologie:

– asistent medical generalist debutant (PL) – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată;
Secția Medicină Internă I:

-asistent medical principal generalist (PL) – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată;
Secția Medicina Internă II:

-asistent medical generalist debutant (PL) – 5 posturi vacante, pe perioadă nedeterminată;
Secția Oncologie Medicală:

-asistent medical generalist (PL) – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiții specifice pentru ocuparea postului de asistent medical principal generalist (SSD):

• diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate,
• examen pentru obținerea gradului de principal;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. avizat pe amil 2019 și valabil la data concursului;
polița de malpraxis;
• vechime de 5 ani ca asistent medical.

Condiții specifice pentru ocuparea postului de asistent medical principal generalist (PL):

• diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă;
• examen pentru obținerea gradului de principal;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. avizat pe anul 2019 și valabil la data concursului;
polița de •malpraxis;
• vechime de 5 ani ca asistent medical

Condiții specifice pentru ocuparea postului de asistent medical generalist (studii postliceale):

• diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă;
• certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. avizat pe anul 2019 și valabil la data concursului;
polița de malpraxis;
• vechime de 6 luni ca asistent medical.

Condiții specifice pentru ocuparea postului de asistent medical generalist debutant (PL):

• diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă;
• certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. avizai pe anul 2019 și valabil la data concursului;
poliță de malpraxis.

Calendarul organizării concursului este următorul:

-31 iulie 2019, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
-08 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
-14 august 2018, ora 10:00: interviu

Dosarul de înscriere a candidaților trebuie să conțină următoarele documente:

• cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Deva, str. 22 Decembrie nr. 58, telefon: 0254/215.051, interior 133.

Anunțul oficial poate fi accesat AICI.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *