Ministerul Finanţelor actualizeazã Codul Fiscal pentru a transpune legislaţia europeanã în domeniu

Executivul a aprobat luni propunerea de modificare şi completare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, la capitolele impozitul pe profit, impozitul pe venit pentru rezidenţi şi nerezidenţi, contribuţii sociale obligatorii, precum şi o serie de clarificãri necesare în domeniul taxei pe valoarea adãugatã referitoare la comerţul electronic.

Mãsurile legate de impozitul pe profit vizeazã:

1.        Regimul fiscal al dividendelor primite de persoane juridice române din statele membre ale UE prin transpunerea Directivei 2011/96/UE privind regimul fiscal comun care se aplicã societãţilor-mamã şi filialelor acestora din diferite state membre;

2.        Modificarea regimului fiscal aplicabil ajustãrilor pentru deprecierea creanţelor, în sensul majorãrii limitei de deducere de la 30% la 50%, de la 1 ianuarie 2022;

3.        Reformularea prevederilor actuale ale art. 403 din Codul Fiscal în ceea ce priveşte transpunerea unor prevederi referitoare la „impozitarea la ieşire” din Directiva 2016/1164/UE;

4.        Modificarea prevederilor referitoare la impozitarea dividendelor distribuite şi neplãtite pânã la sfârşitul anului respectiv în care s-a aprobat distribuirea acestora.

În domeniul impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale obligatorii au fost adoptate urmãtoarele modificãri:

1. Includerea în veniturile din activitãţi agricole stabilite pe baza normelor de venit a unor soiuri de plante necesare pentru furajarea animalelor;

2. Reglementarea posibilitãţii angajatorului rezident fiscal român sau a angajatorului care nu este rezident fiscal român şi care intrã sub incidenţa legislaţiei europene în domeniul securitãţii sociale de a opta pentru calculul, reţinerea şi plata contribuţiilor de asigurãri sociale obligatorii în cazul persoanelor fizice care obţin venituri de naturã salarialã reprezentând avantaje în bani şi/sau în naturã de la terţi care nu sunt rezidenţi fiscali români;

3. Este clarificatã situaţia contribuabililor care într-un an fiscal au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui numãr de peste 5 camere, situate în locuinþe proprietate personalã, indiferent de numãrul de locuinţe în care sunt situate acestea, în sensul în care se propune ca obligaţia de a determina venitul net anual în sistem real şi de a completa Registrul de evidenþã fiscalã sã fie instituitã pentru anul fiscal urmãtor;

4. Referitoare la impozitarea dividendelor distribuite persoanelor fizice, care nu au fost plãtite pânã la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora;

5. Clarificarea modalitãţii de determinare a impozitului datorat în cazul veniturilor din jocuri de noroc, precum cazinouri, cluburi de poker, slot-machine şi lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei;

6. Reglementarea la nivelul legislaţiei primare a posibilitãţii depunerii de cãtre contribuabil a formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând pânã la 3,5% din impozitul anual datorat” la entitãţile non-profit/unitãţile de cult şi clarificarea modului de utilizare a acestor sume de cãtre beneficiar. Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligaţia de a-i transmite prin mijloace electronice organului fiscal competent un formular prin care centralizeazã cererile primite de la contribuabili în conformitate cu procedura stabilitã prin ordin al preşedintelui ANAF.

În ceea ce priveşte impozitul pe veniturile nerezidenţilor mãsurile vizeazã:

–        reglementãri privind dividendele distribuite trimestrial şi neplãtite pânã la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea;

–        scutirea de impozit a dividendelor plãtite unui rezident dintr-un stat UE de cãtre persoana juridicã rezidentã în România care nu este supusã impozitului pe profit, ci substitutului sãu;

–        scutirea de impozit a dividendelor plãtite unei persoane juridice rezidente într-un stat membru al Spaţiului Economic European, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, pentru a se asigura acelaşi tratament fiscal aplicabil dividendelor plãtite între persoane juridice române;

–        certificatele de rezidenţã fiscalã se pot depune prin Spaţiul Privat Virtual şi se acceptã în copie conformã cu originalul;

–        Declaraţia 207 se depune şi când impozitul datorat de nerezident este suportat de cãtre plãtitorul de venit.

În domeniul TVA au fost realizate urmãtoarele modificãri:

1.        Efectuarea anumitor corelãri de ordin tehnic în contextul aplicãrii noilor reguli privind TVA în domeniul comerţului electronic;

2.        Reglementarea posibilitãţii ca anumite persoane impozabile sã nu mai fie excluse de la aplicarea regimului special al ghişeului unic pentru TVA, în contextul scrisorii de punere în întârziere în Cauza 2020/4142;

3.        Transpunerea în legislaţia naţionalã a prevederilor Directivei (UE) 2021/1159 în ceea ce priveşte scutirile temporare aplicate importurilor şi anumitor livrãri de bunuri sau prestãri de servicii, ca rãspuns la pandemia de COVID-19.

În domeniul impozitelor şi taxelor locale au fost introduse urmãtoarele prevederi:

1.        Clarificãri privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri/teren pentru clãdirile folosite ca domiciliu şi terenurile aferente acestora, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor participante la acţiuni militare, misiuni şi operaţiuni pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestora, familiei acestora şi urmaşilor celui decedat;

2.        Clarificarea categoriilor de persoane persecutate politic de regimul comunist care beneficiazã de scutiri de la plata impozitului pe clãdiri/teren/mijloace de transport;

3.        Simplificarea modului de calcul al impozitului pe clãdiri în cazul clãdirilor cu destinaţie mixtã, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

4.        Creşterea autonomiei locale, în sensul cã autoritãţile publice locale hotãrãsc acordarea scutirii de la plata impozitului pe mijloacele de transport pentru participanţii la Revoluţia din Decembrie 1989;

5.        Clarificãri privind depunerea în format electronic la organul fiscal a actelor de înstrãinare-dobândire a unui mijloc de transport, întocmite în formã electronicã şi semnate cu semnãturã electronicã calificatã;

6. Clarificarea modului de calcul al impozitului pe spectacole, în sensul precizãrii cã în baza de impozitare nu se cuprinde TVA-ul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *