Deva: Ce proiecte se vor discuta în ședința ordinară a Consiliului Local, de săptămâna viitoare

Ședinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Deva va avea loc în data de 28 aprilie 2022, ora 11.00. Iată proiectele de hotărâre care se vor dezbate pe odinea de zi.

A. Direcția economică

1.Acordarea unei diplome, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani domnului Slabu Ioan;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

2.Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2022;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

B. Serviciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine

3.Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

4.Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

5.Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor pentru tineret fără scop patrimonial cu personalitate juridică, din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

6.Alocarea de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Deva în anul 2022 pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

7.Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.101/2022, privind finanțarea burselor şcolare aferente semestrului II al anului şcolar 2021-2022 pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local al municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

8.Aprobarea Protocolului de colaborare între Direcția Generală Anticorupție și municipiul Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

9.Aprobarea schimbării destinaţiei imobilului Școală Primară Sântuhalm, situat în localitatea Sântuhalm, în grădiniţă;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

C.Direcția de asistență socială Deva

10.Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str.Zăvoi, bl.9, sc.3, et.2, ap.50, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numitul Jurgiu Emil-Eugen;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

11.Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str.Zăvoi, bl.8, et.2, ap.11, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Mădăraș Ileana;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

12.Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din municipiul Deva, str.M. Eminescu, bl.T1, sc.A, et.3, ap.17, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Gâțâlan Ileana-Adina;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

13.Stabilirea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.2, ap.24, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Păscuțoi Dumitru-Ioan și Păscuțoi Anca-Maria;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

14.Aprobarea repartizării spre închiriere a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante în imobilul ANL3 din municipiul Deva, str.M. Eminescu nr.103, bl.1;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

15.Aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare al serviciului social  “Servicii de îngrijire personale la domiciliu pentru persoane vârstnice” din cadrul Direcţiei de asistenţă socială Deva și a modelului contractului de furnizare a serviciilor sociale;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

16. Aprobarea încheierii “Convenției de colaborare” între Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și  Direcția de asistență socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului local al municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

D. Direcția urbanism, privatizare

17.Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință și racorduri la utilități” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Nicolae Tonitza, nr.11A;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

18.Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință, anexă, împrejmuire la frontul stradal și racorduri la utilități” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Nicolae Tonitza n, f,n.;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

19.Însușirea formei preliminare a Planului Urbanistic General al Municipiului Deva și a Regulamentului local de urbanism;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

E. Serviciul resurse umane

20.Modificarea statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

21.Organizarea și desfășurarea concursului de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante de polițist local din cadrul Direcției poliția locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

F. Direcția Deva 2020

22.Aprobarea documentației tehnico-economice în faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare acoperiș clădire Primăria municipiului Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

23.Aprobarea Devizului general actualizat la faza P.T. pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă și canalizare pe strada Lotusului din municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

24.Aprobarea Devizului geeneral actualizat la faza P.T. pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire strada Primăverii din municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

25.Însușirea Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat, membru ANEVAR, pentru imobilul teren înscris în Cartea funciară nr.78330 nr. cadastral 78330, situat în municipiul Deva, str.Mihai Viteazu, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

26.Însușirea Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat, membru ANEVAR, pentru imobilul teren înscris în Cartea funciară nr.75025, nr. cadastral 75025, situat în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

27.Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

28.Aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiție „Sistem de încălzire cu centrală termică proprie la sediul Direcției poliției locale, situat pe strada I.L. Caragiale, nr.6” din municipiul Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

29.Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.154/2018 privind reglementarea acordării de facilități și gratuități transportului local în comun pe raza administrativ-teritorială a municipiului Deva, precum și a modalității de acordare a subvenției de exploatare operatorului serviciului de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

30.Necesitatea și oportunitatea achiziționării imobilului teren înscris în Cartea funciară nr.61190, nr. cadastral 61190, situat în municipiul Deva, strada Mihai Eminescu, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

31.Aprobarea implementării proiectului de investiții „Consolidarea capacității Liceului Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” de gestionare a crizei sanitare provocată de SARS-COV-2” cod SMIS 148170, finanțat de Ministerul Investițiilor şi Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

32.Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.6/2022 privind aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizații pentru anul 2022;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

33.Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de administrare nr.204/31569/10.04.2020 încheiat între Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, prin Direcția Silvică Hunedoara pentru Ocolul Silvic Simeria;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

34.Aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase și însușirea Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat, membru ANEVAR, pentru fondul forestier proprietatea municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

35.Abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.60/2022 privind aprobarea atribuirii terenurilor disponibile pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

36.Aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii „Reamenajare Parc – Piața I. C. Brătianu – Municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

37.Aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construcții grădinițe Regiunea Vest – Grădiniță cu program normal Deva, zona Orizont 2, județul Hunedoara – Amenajare teren și asigurare utilități”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

38.Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare platformă betonată, amplasare locuințe modulare și racorduri la utilități”, în municipiul Deva, strada Depozitelor nr.41A, județul Hunedoara”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

39.Aprobarea Documentației tehnico-economică pentru „Lucrări de reparații și întrețineri străzi, alei, trotuare, parcări și drumuri aparținătoare municipiului Deva”, pentru o perioada de 4 ani;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Diverse

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *