MCDR organizează concurs pentru ocuparea postului de Șef Serviciu

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, la sediul său din loc. Deva, B-dul 1 Decembrie, nr. 39, jud. Hunedoara, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de conducere vacant de:

ȘEF SERVICIU (COR:134917) – studii superioare, gradul II, normă întreagă, în cadrul Secției de
Marketing și Relații cu Publicul – (1 post).

Condiții generale de participare la concurs ( conf. Art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 cu
modificările și completările ulterioare):
a. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d. are capacitate deplină de exerciţiu;
e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
g. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori
a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare;
 • vechimea în muncă și specialitate necesară minimum 10 ani;
 • experiență în relații cu publicul minimum 10 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 august 2019, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 august 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 19 august 2019, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva, bd. 1 Decembrie nr. 39, Județul Hunedoara, telefon: 0254/216.750, 0254/212.200, interior 2023.

Anunțul oficial poate fi accesat AICI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *