Sute de posturi sunt alocate noii structuri organizatorice din Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului va avea 692 posturi şi preia de la vechiul Minister al Economiei patru companii în faliment: Litoral SA, Societatea Carmen Silva 2000, Anca Irina SA şi Predeal SA, arată un proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Anteprenoriatului şi Turismului, publicat în dezbatere.

Noul minister mai preia şi nouă Agenţii pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului, din Bucureşti, Ploieşti, Constanţa, Iaşi, Braşov, Târgu Mureş, Cluj, Craiova şi Timişoara.

Alte unităţi care vor funcţiona sub autoritatea Ministerului Anteprenoriatului şi Turismului sunt: Mamaia SA, Neptun Olimp SA, Germisara SA, Lido SA, Iezerul SA, Centrul Naţional de Învăţământ Turistic, Bega Turism, Turism, hoteluri, restaurante Marea Neagră, Robinson Turism şi Motrust SA.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1127 din data de 25 noiembrie 2021, se înfiinţează Ministerul Anteprenoriatului şi Turismului, prin reorganizarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, ca urmare a divizării parţiale, prin desprinderea unei părţi de patrimoniu corespunzătoare activităţilor şi personalului din domeniul antreprenoriatului, IMM-urilor, investiţiilor străine, mediului de afaceri, turismului şi comerţului exterior.

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului preia personalul/posturile, după caz de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, minister care se reorganizează şi îşi schimbă denumirea în Ministerul Economiei.

Ministrul Antreprenoriatului şi Turismului va avea doi secretari de stat şi trei înalti funcţionari publici (un secretar general şi doi secretari generali adjuncţi).

Personalul Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului este compus din demnitari, funcţionari publici, care ocupă funcţii publice generale, precum şi din personal contractual şi diplomatic.

Numărul maxim de posturi alocat Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului este de 692 posturi, finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Din numărul maxim de posturi, un număr de 123 posturi sunt aferente reţelei externe a  ministerului.

„Astfel, noua structură organizatorică are în vedere eficientizarea activităţii şi redistribuirea unor atribuţii între structurile ministerului, în concordanţă cu obiectivul de întărire a capacităţii instituţionale a structurilor din administraţia publică centrală, precum şi cu principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice, respectiv principiul subordonării ierarhice, performanţei, eficienţei şi eficacităţii, imparţialităţii, obiectivităţii si responsabilităţii”, arată nota de fundamentare.

Structurile de specialitate care se înfiinţează în cadrul Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului:

 • Direcţia Generală Comerţ Exterior, structură care se regăsea la nivel Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi care va funcţiona prin preluarea personalului şi a posturilor din cadrul structurii existente la nivelul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în limita numărului maxim de posturi stabilit pentru această structură.
 • Direcţia Afaceri Europene şi Implementare PNNR, structură nou înfiinţată, prin preluarea personalului şi a posturilor din cadrul structurilor de specialitate ale Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în limita numărului maxim de posturi stabilit pentru această structură.
 • Direcţia Generală Antreprenoriat şi Programe de Finanţare, structură care se regăsea la nivel Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismulu. Această structură are rolul de consultare cu mediul de afaceri, sprijin în elaborare şi implementarea măsurilor identificate pentru uşurarea poverii şi scăderea costurilor birocratice cu care se confruntă mediul antreprenorial, simplificarea procedurilor şi formalităţilor pentru operaţiunile curente ale firmelor, mai ales în relaţie cu autorităţile statului, evaluarea impactului proiectelor de acte normative asupra mediului de afaceri şi aplicarea testului IMM prin analiza legislaţiei specifice pe domenii de activitate, sprijină activitatea organizaţiilor profesionale, patronale şi sindicale din domeniile sale de activitate, pregăteşte fluidizarea proceselor de autorizare, licenţiere, reglementare şi control. În cadrul direcţiei se vor stabili structuri distincte cu atribuţii în domeniile: politici comerciale, mediul de afaceri. Prin înfiinţarea acestei structuri se doreşte eficientizarea şi optimizarea activităţii în domeniul ajutorului de stat şi a gestionării programelor cu finanţare internă şi externă.
 • Direcţia Investiţii Străine, structură care se regăsea la nivelul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi care va funcţiona prin preluarea personalului şi a posturilor aferente, în limita numărului maxim de posturi stabilit pentru această structură.
 • Direcţia Generală Turism, structură care se regăsea la nivel Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, cu rol în reglementare şi control în domeniul turismului. Această structură funcţională va asigura îndeplinirea atribuţiilor ministerului privind reglementarea, autorizarea şi controlul şi marketing în domeniul specific de activitate.

Structurile suport care se înfiinţează şi care asigură funcţionalitatea ministerului:

 • Direcţia Juridică şi Administrare Societăţi, structura asigură consultanţă şi reprezentarea instituţiei publice, apără drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile sale cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină; în condiţiile legii şi ale procedurilor interne, avizează şi contrasemnează pentru legalitate actele cu caracter juridic. În cadrul structurii funcţionează şi compartimentul asistarea conducerii şi pregătirea şedinţelor de guvern.

Tot în cadrul direcţiei funcţionează şi biroul administrarea participaţiilor statului, structură care se regăsea la nivelul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

 • Direcţia Economică, prin preluarea unei părţi a personalului şi a unui număr de posturi din cadrul structurii suport existentă la nivelul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în limita numărului maxim de posturi stabilit pentru această structură şi care va îndeplini atribuţiile specifice în domeniul financiar – contabilitate.
 • Direcţia Resurse Umane prin preluarea unei părţi a personalului şi a unui număr de posturi din cadrul structurii suport existentă la nivelul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în limita numărului maxim de posturi stabilit pentru această structură.
 • Direcţia Achiziţii Publice şi Administrativ prin preluarea unei părţi a personalului şi a unui număr de posturi din cadrul structurii suport existentă la nivelul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în limita numărului maxim de posturi stabilit pentru această structură şi care va îndeplini în principal atribuţii privind achiziţiile publice, administrarea patrimoniului, servicii interne.
 • Corpul de control, care va funcţiona la nivel de direcţie, prin preluarea unei părţi a personalului şi a unui număr de posturi din cadrul structurii existente la nivelul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în limita numărului maxim de posturi stabilit pentru această structură.
 • Serviciul Comunicare şi Protocol, prin preluarea unei părţi a personalului şi a unui număr de posturi din cadrul structurii suport existentă la nivelul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în limita numărului maxim de posturi stabilit pentru această structură.
 • Serviciul Relaţia cu Parlamentul, prin preluarea unei părţi a personalului şi a unui număr de posturi din cadrul structurii suport existentă la nivelul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în limita numărului maxim de posturi stabilit pentru această structură.
 • Compartimentul Unitatea de Politici Publice, prin preluarea unei părţi a personalului şi a unui număr de posturi din cadrul structurii suport existentă la nivelul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în limita numărului maxim de posturi stabilit pentru această structură.
 • Compartimentul Audit Public Intern, prin preluarea unei părţi a personalului şi a unui număr de posturi din cadrul structurii existentă la nivelul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în limita numărului maxim de posturi stabilit pentru această structură.
 • Biroul Informaţii Clasificate şi Structura de Securitate, prin preluarea unei părţi a personalului şi a unui număr de posturi din cadrul structurii suport existentă la nivelul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în limita numărului maxim de posturi stabilit pentru această structură.

Obiectivele noului Minister al Antreprenoriatului şi Turismului:

• Reformarea relaţiei dintre administraţie şi mediul de afaceri pe baza următoarelor principii: debirocratizare şi digitalizare; stabilitate şi predictibilitate; costuri administrative cât mai reduse şi servicii publice cât mai eficiente; infrastructura de conectare accesibilă; tratament egal şi respectarea legii în relaţia cu operatorul economic; asigurarea cadrului legislativ şi economic în vederea dezvoltării profesiilor liberale şi a activităţii antreprenoriale pe cont propriu (PFA), inclusiv facilitarea accesului la finanţare

• Susţinerea mediului de afaceri prin soluţii şi măsuri financiare de susţinere în contextul crizei sanitare

• Creşterea competitivităţii companiilor prin scheme de ajutor de stat, granturi şi garanţii

• Reducerea deficitului comercial prin creşterea competitivităţii firmelor româneşti la export, prin atragerea de investiţii străine orientate către export şi fabricarea în România a produselor din coşul zilnic

• Crearea unui ecosistem antreprenorial care să faciliteze dezvoltarea start-up-urilor prin crearea unui cadru legislativ stimulativ şi a instrumentelor necesare de finanţare

• Prioritizarea turismului ca o ramură strategică pentru economia românească, prin revizuirea şi modernizarea cadrului legal, instituirea OMD-urilor, programe de finanţare şi promovare

• Stimularea antreprenorială prin programe de creare de start-up-uri şi consolidarea acestora

• Crearea cadrului pentru dezvoltarea sustenabilă a destinaţiilor turistice din România în conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Turismului

• Suport financiar în vederea finanţării dezvoltării sustenabile a destinaţiilor turistice din România în condiţii de durabilitate, conectivitate, transformare în destinaţii turistice SMART şi incluziune socială

• Obţinerea stabilităţii şi predictibilităţii prin consolidarea unui dialog social structurat

• Elaborarea unei strategii de comerţ exterior însoţită de propuneri de programe guvernamentale pentru întărirea capacităţii de producţie internă şi relansarea ramurilor economice care generează deficit comercial, prin atragerea de investiţii străine în România (investitori din SUA, state membre ale UE, state din Orientul Mijlociu, Japonia, Coreea de Sud, Singapore);

• Eficientizarea activităţii de promovare a comerţului exterior şi reconfigurarea reţelei de reprezentare economică externă (diplomaţie comercială), în concordanţă cu obiectivele de politică comercială a UE;

• Crearea de comunităţi, clustere, hub-uri de inovare şi dezvoltare în vederea creşterii productivităţii firmelor, permiţându-le să concureze mai eficient atât la nivel naţional, cât şi internaţional;

• Susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) plecând de la cele patru mari nevoi sistemice ale mediului de afaceri din România – nevoia de a creşte densitatea antreprenorială, de a creşte rezilienţa firmelor, de a încuraja creşterea în talie a firmelor şi de a încuraja crearea de valoare adăugată;

• Stimularea investiţiilor directe şi a exporturilor şi a investiţiilor româneşti în afara ţării.

 

news.ro

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.